MASAK Duyuru

Değerli Müşterilerimiz,

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun” ve buna dayanarak Mali Suçları Araştırma kurumu (MASAK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenen yükümlülüklere ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak faaliyet alanımız gereği bir takım ilave tedbirler alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Mezkûr Kanun kapsamında Yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır.

Bu hususta kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikte detaylı olarak izah edilmiştir.

Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı iki bin veya tek primli olup prim tutarı beşbin TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapılması zorunludur. Hayat sigortası sözleşmelerinin türlerine göre bir ayrıma gidilmediğinden birikimli hayat sigortası sözleşmelerinde de prim tutarına göre kimlik tespiti yapılacaktır. Yıllık prim tutarına göre kimlik tespiti yapılacak durumlarda, bir yıllık süre, sigortalama işleminin yapıldığı tarihten hesaplanacaktır. (Tedbirler Yönetmeliğinin 3/i ve 5/ç bentlerinde yapılan ve 02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca, hayat sigortası sözleşmeleri sürekli iş ilişkisi kapsamına alınmış olup, 5 sıra Nolu Mali Suçları Araştırma Genel Tebliği’nin 2.2.7 bölümünde belirlenen limitlerin altında kalan sözleşmeler için basitleştirilmiş tedbir uygulanması öngörülmüştür.)

Hayat sigortası sözleşmeleri dışındaki diğer sigortalama işlemlerinde ise işlem tutarı veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.Yirmi bin TL’lik tutarın tespitinde yapılan işlem esas alınacak ve değerlendirme işlem bazında yapılacaktır. Birbiriyle bağlantılı olmayan her bir sigortalama işlemi bakımından yirmi bin TL’lik tutar ayrı ayrı gözetilecektir.

Tedbirler Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler kapsamında düzenlenen adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, ancak sürekli iş ilişkisi tesisinde zorunluluk taşımaktadır. (02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedbirler Yönetmeliği değişikliği uyarınca, adres teyidi 5 sıra Nolu Mali Suçları Araştırma Genel Tebliği’nin 2.2.7 bölümünde belirtilen limitlerin üzerindeki hayat sigortası sözleşmeleri için zorunlu olup, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yapılan değişiklikle diğer iletişim bilgilerinin teyidinin risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde yapılması öngörülmüştür.)

Sigorta poliçe satışlarında (grup sözleşmeleri şeklinde olsun veya olmasın), sigorta işlemini yaptıran kişinin kimlik tespitinin yapılması esas olup, sigortalının ya da lehdarın farklı kişiler olması durumunda bu kişilerin kimlik tespiti, bu kişilerle kimlik tespitini gerektiren bir işlem (tazminat ödemesi gibi) yapılması durumunda söz konusu olacaktır.

1996 yılından önce yapılan hayat sigortası sözleşmeleri bakımından, sözleşmelerin sona ermesi aşamasında yapılacak işlemlerin tutarının yirmi bin TL veya üzerinde olması durumunda, gerçekleştirilen işlemle ilgili olarak usulüne uygun olarak kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 6, 7 ve 14 üncü maddeleri gereğince kimlik tespiti (kimlik tespiti teyidi de içermektedir) yapılması ve müşteriden imza örneğinin alınması bir zorunluluk olduğundan, uygulamada buna uygun şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda; işlem talep eden kişiler, eğer işlemi başkası hesabına yapıyorlar ise, bunu işlemi yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan veya işlem talebi üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği, yönetmeliğin 6 ile 14. Maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilmektedir. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan ve devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde tüzel kişiliğin %25’ini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği yönetmeliğin 6 ile 14. Maddelerine göre tespit edilmektedir.

Kanunun 15. Maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin adına ve hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

İşbu duyuru, MASAK Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca yapılmaktadır.

Saygılarımızla,

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ